Poniedziałek, 13 listopada, 2017

Konsultacje - dobre rozwiązania


Życie po życiu (4), czyli na marginesie Fabryka Pełna Życia

 

Ustawa rewitalizacyjna definiuje partycypację jako „uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji”.  Ponieważ w Dąbrowie, choć dialog jest oczywiście prowadzony, nie mamy jeszcze do czynienia z formą partycypacji, jaką jest przewidziany w ustawie Komitet Rewitalizacyjny – dziś wspomnimy tylko o konsultacjach. I jeszcze jedna uwaga. Ponieważ w ustawie  mówi się o partycypacji jako o szeroko rozumianym aktywnym udziale obywateli, precyzując, że  „w tym” mieści się uczestnictwo w konsultacjach i udział w Komitecie Rewitalizacji, dlatego zawsze warto zadać sobie pytanie, jak w jeszcze inny sposób można włączać interesariuszy w proces rewitalizacji.

Oczywiście Dąbrowa Górnicza nie prowadzi konsultacji społecznych jedynie w sferze rewitalizacji. Miasto Dąbrowa, prowadząc różnego rodzaju konsultacje od wielu lat, dopracowała się własnych dokumentów regulujących tę kwestię:

A jednak ustawa , o której tu mówimy, ustala nowe standardy konsultacji w ramach procesu rewitalizacyjnego. Przede wszystkim wylicza formy konsultacji:

3. Formami konsultacji społecznych są:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

Te formy oczywiście były już szeroko wykorzystywane. Mamy tu jednak również kilka nowości.

Po pierwsze, ustawa mówi, że „Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w ust. 3 pkt 2”, co oznacza, że konsultacje społeczne powinny być prowadzone za każdym razem w co najmniej trzech formach!

Po drugie, mamy bardzo konkretne terminy. 1) O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy 2) Termin wyznaczony na składanie uwag nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia powiadomienia.

Po trzecie, konsultacje nie polegają (jak to się często praktykuje) jedynie na udostępnieniu treści konsultowanego dokumentu, którego forma (np. język) zazwyczaj nie tylko zniechęca do konsultacji, ale też stanowi dla wielu osób istotną barierę w zrozumieniu istoty konsultowanego problemu. Otóż konsultacje prowadzić należy „w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści i odniesienie się do nich, a w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką konsultowanych treści, z użyciem wizualizacji oraz sporządzonych w języku niespecjalistycznym skrótów i zestawień informacji zawartych w dokumentach poddawanych konsultacjom”.

Po czwarte, „niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg”, a „kończy te konsultacje” zamieszczenie na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych.

Po piąte zaś, konsultacje dotyczące obszaru rewitalizacji prowadzi się na tym właśnie obszarze lub, jeżeli nie jest to możliwe, w jego najbliższym sąsiedztwie.

Przyznacie, że to ukonkretnienie zasad konsultacji w znaczny sposób porządkuje dotychczasowe działania.

 

Autor: Piotr Frączak


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!