Czwartek, 16 listopada, 2017

Nabór projektów Programu Rewitalizacji


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/392/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.) i Zarządzeniem Nr 1184.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia  3 sierpnia  2016 r. w sprawie procedur wdrażania Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 oraz zasad gromadzenia danych statystycznych na potrzeby Programu,

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór projektów
do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

 

Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni  jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej  jednostki organizacyjne.

 

Projekt  rewitalizacyjny  zgłaszany jest wyłącznie na  KARCIE PROJEKTU. Warunkiem przyjęcia  karty  projektu jest przesłanie jej  do Biura  Rozwoju  Miasta  i  Obsługi  Inwestorów w wersjach: drukowanej i elektronicznej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

 

Projekt rewitalizacyjny włączony zostaje do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek:

a/ projekt  realizowany będzie w granicach  obszaru miasta wskazanego do rewitalizacji,

b/ projekt jest zgodny z celami i kierunkami działań określonymi w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.),

c/ złożona „Karta Projektu”  jest  kompletna,

d/ projekt był przedmiotem opiniowania i rekomendacji Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Złożenie karty projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się wnioskodawcy do systematycznego przekazywania informacji dot. realizacji projektu, w tym: rozpoczęcia, przebiegu  realizacji, wprowadzanych zmian, zakończenia realizacji projektu, faktycznej wartości oraz osiągniętych rezultatów.

 

Pomysł na przedsięwzięcie rewitalizacyjne może  zgłosić  każdy mieszkaniec  miasta oraz podmioty wskazane w pkt. 1, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej  jednostki organizacyjne.

 

Pomysł na przedsięwzięcie rewitalizacyjne zgłaszany jest  na KARCIE POMYSŁU. Warunkiem przyjęcia Karty Pomysłu jest przesłanie jej do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów  w wersji drukowanej i elektronicznej w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

 

W przypadku pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze inwestycyjnym, rozpatrywane są wyłącznie te, których realizacja prowadzona  może być  w granicach  nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza.

Pomysły przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których wykonawcą ma być Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawiane są Komitetowi Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza, który opiniuje i rekomenduje wnioski do  dalszego  dopracowywania,  celem  przekształcenia  wybranych  pomysłów  na  projekty   rewitalizacji,
z uwzględnieniem technicznych, finansowych i organizacyjnych możliwości ich realizacji.  

 

Zgłoszenia projektów i pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy składać pisemnie, korzystając z formularz, w terminie do 10 stycznia 2018 r.:

a/ osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (parter, stanowisko nr 13 - Informacja),

b/ przesłać  na  adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,

c/ w wersji elektronicznej na adres e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl.

 

Karty Projektów i Karty Pomysłów rewitalizacyjnych przesłane do Urzędu Miejskiego po upływie terminu naboru wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zarejestrowane przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów i rozpatrywane po ogłoszeniu następnego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!