Poniedziałek, 25 listopada, 2019

W zgodzie z naturą. Zieleń, woda, energia w Fabryce Pełnej Życia.


Zieleń
Rośliny w Fabryce Pełnej Życia zaplanowano jako integralną część zabudowy. Kompozycje roślinne będą nawiązywać do gatunków występujących na obszarze Zagłębia, w oparciu o sporządzoną inwentaryzację dendrologiczną (np. brzoza brodawkowata, grab pospolity, głóg). Ponadto, dobór roślinności wzbogacono o gatunki kojarzone z krajobrazem Dąbrowy Górniczej i jej okolic. Chodzi o podkreślenie, że miasto, którego charakter określa się jako przemysłowy lub wielkoprzemysłowy, cechuje szczególnie cenna warstwa naturalna – jego środowisko przyrodnicze.

W przestrzeni Fabryki Pełnej Życia zaprojektowano zieleń wysoką (drzewa) i niską (krzewy, krzewy płożące) oraz liczne nasadzenia pnączy i bylin, w postaci rabat i swobodnych kompozycji traw. Zieleń pełni tu różnorodne funkcje:
- reprezentacyjną, towarzyszącą układowi urbanistycznemu, w postaci pasm zieleni – kompozycji liniowych, które wyróżniają przebieg ciągów komunikacyjnych i lokalizację zabudowy,
- ekologiczną, w postaci zastosowania gatunków roślin przyjaznych ptakom, owadom i małym ssakom (łąki kwietne, drzewa i krzewy owocowe, będące pożywieniem dla zwierząt),
- izolacyjną/osłonową, w postaci zastosowania gatunków drzew i krzewów liściastych oraz pnączy, które ograniczają hałas i zanieczyszczenie powietrza,
- integrującą, w postaci kompozycji roślinnych „wpisanych” w obiekty architektoniczne, m.in. zielony tunel przestrzeni suwnic.

Dobór gatunków ma przywołać bogactwo przyrodnicze terenów i siedlisk związanych z:
- krajobrazem dąbrowskich zbiorników wodnych,
- krajobrazem Pustyni Błędowskiej oraz krajobrazem Sroczej Góry.
W przestrzeni nowego centrum przewidziano również miejsce dla drzew-symboli Dąbrowy Górniczej, w postaci dębów szypułkowych (wschodnia części obszaru). 
Przeważająca część zaplanowanych drzew, krzewów, bylin i pnączy to gatunki znoszące trudne warunki miejskie oraz gatunki akceptujące cięcia pielęgnacyjne.

 

Woda

Na terenie nowego centrum, w celu maksymalnego zmniejszenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, zaproponowano:
- zastosowanie tzw. zielonych dachów retencyjnych (na 13 obiektach),
- powtórne wykorzystywanie wód opadowych.

Cały obszar nowego centrum Dąbrowy Górniczej podzielono na trzy zlewnie, dla każdej z nich zaprojektowano zbiornik retencyjny. Na terenie największej zlewni (zlewnia nr 1) zaprojektowano dwa systemy kanalizacji deszczowej, w tym kanalizację deszczową tzw. czystą, zbierającą wody czyste opadowe z dachów – przeznaczone do dalszego wykorzystania (do podlewania zieleni, mycia ulic i chodników, spłukiwania toalet w budynkach biurowych).

 

Energia

W nowym centrum Dąbrowy Górniczej przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznych. Uzyskana z nich energia elektryczna posłuży, m.in. do oświetlenia dróg i parkingów. Wszystkie oprawy oświetleniowe będą realizowane w technologii LED. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym będzie zrealizowane za pomocą przekaźnika zmierzchowego, programatora czasowego oraz ręcznie.
Źródłem ciepła dla celów centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody projektowanego zespołu budynków jest miejski system ciepłowniczy. Sieci ciepłownicze będą wykonane z rur i kształtek preizolowanych, pojedynczych z izolacją termiczną oraz z impulsową instalacją alarmową zgodnie z normą PN EN 253. Technologia rur preizolowanych to nowa technologia montażu sieci ciepłowniczych przystosowana do bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania kanałów. Dzięki temu jej oddziaływanie na środowisko jest znikome.

 

FAKTY i LICZBY:

- instalacje odzyskiwania wody deszczowej

- 10 systemów nawadniania roślin

- 6 zdrojów ulicznych

- niecki wodne, zagłębienia z wodą, fontanny

 

- 13 zielonych tarasów na dachach

- zielony tunel pomiędzy konstrukcjami suwnic

- zielony rynek

- zielony pasaż

- łąka kwietna

- zielony plac zabaw

 

- instalacje fotowoltaiczne

- 13 gatunków drzew charakterystycznych dla Dąbrowy Górniczej, w tym dęby

- 21 gatunków krzewów charakterystycznych dla Dąbrowy Górniczej

 

- stacje ładowania samochodów elektrycznych

- 3 stacje roweru miejskiego

- 80 stojaków na rowery

- wypożyczalnia rowerów elektrycznych

 

Opracowanie: Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia.
 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!