Emil Skoda, będąc doświadczonym graczem w kasynie online, nie posiadał fabryki w Polsce. Pisała o tym Ladislava Nohovtsova, jego kustosz bezpieczne kasyna w Polsce w Pilsen Museum, ale pani Ladislava pominęła jeden ważny szczegół. W latach 80. XIX wieku fabryka Skody nie mogła być zlokalizowana w Polsce, sądząc po tym, Emil Skoda, grając w kasynie internetowym, postanowił otworzyć fabrykę w mieście Dąbrowa w Cesarstwie Rosyjskim
hindi me xxx hardcore-sex-videos sunny leone bf film
gaand mari ymlporn sisters xxx videos
kamsutra sexy video pornolienx devar bhabhi ki chudai hindi mein
hot aunty sex farmhub xxx indian hardcore
savita bhabhi episode moocrh xxx bhabi

Projekt rewitalizacji
Dąbrowskiej Fabryki

Idea

Dąbrowa Górnicza jest miastem, które swój największy rozwój zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Wraz z przemysłem rozrastało się miasto i to on determinował urbanistyczny układ miasta. Nie ominęło to również ścisłego centrum, gdzie m.in. zlokalizowana była m.in. kopalnia, huta stali i fabryka obrabiarek „Defum”. Współczesnym tego efektem, jest brak w wyróżniającego się centrum miasta z charakterystycznymi dla takich miejsc funkcjami. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest rewitalizacja terenów zajmowanych przez zlikwidowaną fabrykę „Defum”, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.

Założenia

Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt zostanie wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Zależy nam, aby było to miejsce tętniące życiem, pełne zieleni z deptakiem łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny potencjał mają też budynki dawnej fabryki i dawne fabryczne hale, które zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na pomieszczenia wystawiennicze, miejsce dla gastronomii czy rekreacji.

Współpraca

Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców i konsultacjach z różnymi grupami społecznymi uda nam się na tym terenie stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną, która będzie sprzyjała spędzaniu tam wolnego czasu oraz będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej, która wyrosła na przemysłowych tradycjach.

Dlatego też czekamy na wszelkie pomysły i propozycje, które już dziś można zgłaszać mailowo na adres: pdrygala@dabrowa-gornicza.pl lub telefonicznie na numer 32 295 96 99.


Partnerzy

29.01.2016

Cech Rzemiosł Różnych

Zobacz list intencyjny

29.01.2016

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Zobacz list intencyjny

29.01.2016

Stowarzyszenie Architektów RP

Zobacz list intencyjny

29.01.2016

Wyższa Szkoła Biznesu w DG

Zobacz list intencyjny

29.01.2016

Zremb-Remos 2

Zobacz list intencyjny

18.05.2017

Katowice Miasto Ogrodów

29.01.2016

Koleje Śląskie

Zobacz list intencyjny

Obszar projektu

Projekt dotyczy obszaru o powierzchni 4 hektarów znajdującego się w północnej części śródmieścia, stanowiącego 0,02 % powierzchni miasta, zamieszkałego przez 7506 osób (6,27 % ludności Dąbrowy Górniczej).

W projekcie szczególnie uwzględniony został teren byłej fabryki obrabiarek DEFUM oraz tereny przyległe do dworca kolejowego, które pełne są poprzemysłowych hal i budynków w ścisłym centrum miasta, a do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.

Zespół

Wojciech Czyżewski

Przewodniczący zespołu


Wojciech Czyżewski

Pełnomocnik Prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. Rewitalizacji

Wojciech Czyżewski

W dąbrowskim samorządzie pracuje od września 2016 roku. Wcześniej współwłaściciel agencji reklamowej, specjalista w zakresie tworzenia i promocji marek, systemów identyfikacji wizualnej, autor opracowań dot. marketingu miejsc, m.in. strategii promocji Katowic „Katowice dla odmiany”, strategii promocji „Jaworzno. Źródło energii”, programu promocyjnego „Będzin górą”. Odpowiedzialny za obsługę budżetów partycypacyjnych, obok Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego m.in. dla Bielska-Białej, Tychów, Mikołowa, Sosnowca i Katowic. 


Obserwator współczesnych miast, wyzwań środowiskowych, zmian oczekiwań mieszkańców i idących za tym przemian w układach urbanistycznych oraz procesów rewitalizacyjnych.

Autor bloga o mieście stojącym przed szansą na nowe centrum - wielofunkcyjną przestrzeń spotkań, pracy i mieszkania - i nową organizację miejskiego życia. www.wojciechczyzewski.blogspot.com

dr Patryk Kuzior

Z-ca Przewodniczącego


dr Patryk Kuzior

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej

Patryk Kuzior

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Z racji pełnionej funkcji zajmuje się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta.

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych i fachowych dotyczących różnych zagadnień prawnych.

W latach 2005 - 2013 zatrudniony w administracji rządowej - Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie do 2010 roku zajmował się nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego, a w latach 2010 – 2013 był zastępcą dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, co wiązało się z podejmowaniem decyzji o znaczących skutkach finansowych i współkierowaniem zespołem liczącym ok. 100 pracowników. Uczestniczył w pracach licznych zespołów problemowych działających przy Wojewodzie Śląskim, w tym doradzał przy tworzeniu „Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013 – 2016”.

Piotr Drygała

Z-ca Przewodniczącego


Piotr Drygała

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Piotr Drygała

Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego. Przewodniczący Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS V kadencji, działacz Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (dawne Zielone Zagłębie), Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (członek zarządu 2009-2013).

 

Współtworzył, wdrażał i realizuje mechanizmy dąbrowskiego modelu współpracy JST z NGO, dąbrowskiego budżetu partycypacyjnego i systemu miejskich konsultacji. Uczestnik pracy nad "Standardami procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce", "Kanonem lokalnych konsultacji społecznych" oraz standardami funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w Polsce.

 

We wrześniu 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Złotym Krzyżem Zasługi oraz jeden z laureatów Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.


Agnieszka Pietraszko

Sekretarz Zespołu


Agnieszka Pietraszko

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Agnieszka Pietraszko

Doświadczony pracownik samorządowy. Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Członkini zespołu opracowującego „Strategię Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020”. W latach 2007 – 2010 koordynowała organizację miejskich wydarzeń, m.in. Dni Miasta, Koncerty Noworoczne czy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym zakresie odpowiadała również za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Odpowiada za współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu oraz Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w zakresie realizacji wspólnych konferencji i projektów, m.in. Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego czy Festiwalu Nauki. Koordynuje działania Miejskiego Centrum Informacji działającego w CH Pogoria.

Ewa Fudali-Bondel

Członek zespołu


Ewa Fudali-Bondel

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali-Bondel

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Odpowiada za stała współpracę z przedstawicielami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Regionalną Izbą Gospodarczą oraz innymi placówkami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców.

Koordynuje prace nad przygotowaniem dokumentów strategicznych miasta i regionu, w tym Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022, działalność Dąbrowskiej Rady Biznesu, a także organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość m.in. Tydzień MŚP czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Wspiera także działalność Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Koordynator pilotażowego przedsięwzięcia PPP dotyczącego budowy drogi do terenów inwestycyjnych, wspieranego przez Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Arkadiusz Grządziel

Członek zespołu


Arkadiusz Grządziel

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Absolwent kierunku transport w specjalności inżynieria ruchu na Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, współautor opracowań z zakresu polityki transportowej oraz transportu zbiorowego. Autor opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierii ruchu drogowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Posiada także uprawnienia biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki samochodowej i inżynierii ruchu drogowego oraz rzeczoznawcy samochodowego w kompetencjach techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych.


Arleta Grzesik

Członek zespołu


Arleta Grzesik

Wydział Geodezji i Kartografii

Arleta Grzesik

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w administracji samorządowej jak i rządowej.

Były dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Autorka bądź współautorka aktów prawnych dotyczących zagadnień geodezji i kartografii.

Członkini komitetu sterującego projektu Geoportal II oraz zespołu opracowującego ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do Roku 2033. Koordynowała wdrożenie w Urzędzie Miejskim projektu "Miejski Systemu Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza".

Illa Marek

Członek zespołu


Illa Marek

Wydział Urbanistyki i Architektury

Illa Marek

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zdobywała pracując w biurach projektowych, a także projektując we własnym zakresie. Od 1999 roku związana z administracją samorządową.

Koordynuje prace związane m.in. z prowadzeniem postępowań i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, procedurami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, procedurami z zakresu pozwoleń i zgłoszeń oraz innymi działaniami wynikającymi z zakresu ustawy Prawo budowlane.

Ponadto odpowiada za prowadzone postępowanie z zakresu opracowania programu ochrony zabytków, jego realizację oraz opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

Magdalena Mike

Członek zespołu


Magdalena Mike

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Magdalena Mike

Socjolog, specjalistka ds. ekonomii społecznej i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialna za funkcjonowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Certyfikowany doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (certyfikat MPiPS), trener podmiotów społecznych (Śląskiej Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych) oraz absolwentka kursu Project Management Professional organizowanego przez Project Management Institute Oddział we Frankfurcie. Trenerka podmiotów ekonomii społecznej, doradca z zakresu społecznej gospodarki rynkowej i tworzenia partnerstw oraz animatorka społeczności lokalnych.

W poprzednich latach współpracownik Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w zakresie koordynowania projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi i mediami, pracownik merytoryczny w zakresie opracowywania koncepcji funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PIW EQUAL, POKL 7.2.2), a także współpracownik federacji Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jako koordynatorka projektu z ramienia partnera „Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” (POKL 5.4.2).


Aneta Nowak

Członek zespołu


Aneta Nowak

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Aneta Nowak

Główny specjalista Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Od 2008 roku zajmuje się tematyką rewitalizacji.

Współautorka pierwszego dąbrowskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Odpowiada za aktualizację LPR-u, organizuje nabory projektów rewitalizacyjnych, a także prowadzi monitoring realizacji projektów zgłoszonych do programu rewitalizacji.

Prowadzi stała współpracę z wykładowcami akademickimi uczelni z regionu na rzecz podejmowania tematyki rewitalizacji wybranych fragmentów Dąbrowy Górniczej w trakcie zajęć ze studentami. Pomysłodawczyni odbywającego się od 8 lat Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta, a także realizowanych wspólnie z katowickim oddziałem SARP -  Miejskie Innowacje Rewitalizacyjne  (warsztaty i  koncepcja przekształcenia i zagospodarowania zdegradowanego terenu  dawnej kop. Paryż) oraz ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów – Warsztatów charrette.

Arkadiusz Rybak

Członek zespołu


Arkadiusz Rybak

Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Arkadiusz Rybak

Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Popularyzator tematyki dziedzictwa przemysłowego regionu. Wydał m.in. opracowanie „Rządowe górnictwo galmanu na terenie Dąbrowy Górniczej” oraz jako współautor książkę „Józef Cieszkowski – górnik zagłębiowski”. Zaangażowany w ochronę zabytków przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego.

Inicjator przystosowania i udostępnienia dla zwiedzających Kopalni Ćwiczebnej dawnej dąbrowskiej szkoły górniczej, która dzięki jego staraniom, zaraz po otwarciu w 2010 roku, została wpisana na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Podziemne Trasy Turystyczne Polski. Współorganizuje konferencje naukowe współpracując z m.in. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Rafał Zwoliński

Członek zespołu


Rafał Zwoliński

Wydział Inwestycji i Remontów

Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Częstochowskiej.

W latach 2007 – 2013 kierował pracami Jednostki Realizującej Projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Dąbrowy Górniczej. Był to jeden z największych tego typu projektów w Polsce.

Wcześniej pracował w Dąbrowskich Wodociągach i Hucie Katowice, gdzie nadzorował budowy m.in. instalacji ciągłego odlewania stali czy instalacji odzysku gazu konwertorowego. Jako naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich pełnił nadzór m.in. nad generalnym remontem DK94, budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie, a także remontem zabytkowego budynku Pałacu Kultury Zagłębia.

Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.


Joanna Wartak

Członek Zespołu


Joanna Wartak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Od 1991 r. związana z administracją samorządową. Z wykształcenia geodeta, wcześniej zdobywała doświadczenie pracując w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno- Kartograficznym w Katowicach. Posiada uprawnienia zawodowe Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.w dziedzinie geodezji i kartografii.
 
Koordynator w zespole przygotowującym od strony terenowo-prawnej grunty miasta Dąbrowa Górnicza na potrzeby utworzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.      
Jako Naczelnik Wydziału odpowiada za gospodarkę zasobem nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa na terenie miasta,opracowuje prognozę udostępniania oraz program zagospodarowania tych nieruchomości.
dr Adam Polko

współpracownik zespołu


dr Adam Polko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Polko

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowej koncentruje się na tematach związanych z rewitalizacją miast i gospodarowaniem miejskimi dobrami wspólnymi (urban commons).

Autor bądź współautor programów rewitalizacji: Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Tarnowskich Gór, Kłobucka, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich. Od 2007 roku współpracuje z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej jako konsultant metodologiczny oraz autor opracowań analitycznych i strategicznych dotyczących rewitalizacji, jest też członkiem jury konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta.

Pełni funkcję członka Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA w województwie śląskim oraz członka zarządu Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska. Ekspert w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu URBACT II oraz członek zespołu projektowego pod kierunkiem dr Michała Stangla, który zdobył I Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie „Kraków Nowa Huta Przyszłości” na wypracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju wschodniej części miasta.

Bożena Borowiec

współpracownik zespołu


Bożena Borowiec

II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Bożena Borowiec

Aktualnie II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, były Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, odpowiedzialna m.in. za wspieranie gmin w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w oparciu o nowe podejście do procesu rewitalizacji.

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z  UE. Posiada tytuł organizatora pomocy społecznej oraz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych.

Jej zainteresowania oscylują wokół kwestii społecznych związanych z procesem rewitalizacji, w  szczególności w zakresie innowacyjnego podejścia do pracy socjalnej, wyzwań w zakresie polityki senioralnej,  interdyscyplinarnych działań w społecznościach lokalnych kumulujących różnorodne problemy społeczne.

Od wielu lat mieszka w śródmieściu Dąbrowy Górniczej stąd potencjał, problemy i potrzeby tej części miasta są jej szczególnie bliskie.


dr Joanna Kurowska-Pysz

współpracownik zespołu


dr Joanna Kurowska-Pysz

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Centrum Transferu Nowych Technologii.

Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji i transferem technologii do gospodarki oraz współpracy przedsiębiorstw i samorządów z jednostkami naukowymi.

Aktywnie działa w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej. Autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych.

Dominik Penar

współpracownik zespołu


Dominik Penar

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dominik Penar

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Z Uczelnią związany od 2002 roku. Zaangażowany w aktywność WSB na rzecz kształtowania przestrzeni miejskiej i rozwoju infrastruktury. Promuje i realizuje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Inicjator Rady Ekspertów, gromadzącej przedstawicieli wiodących firm i instytucji z regionu, wspierającej proces podnoszenia jakości i upraktycznienia kształcenia oraz promocję Dąbrowy Górniczej. Koordynator Międzynarodowych Forów Gospodarczych w Dąbrowie Górniczej (m.in. Polska-Białoruś, Polska-Wschód), czy Festiwalu Nauki.

Propagator idei kształcenia ustawicznego na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Odpowiedzialny za rozwój sieci Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych. Działacz społeczny i samorządowy, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi.

Dariusz Świderek

współpracownik zespołu


Dariusz Świderek

fabryka-projektów.pl

Dariusz Świderek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu zarządzania projektami i funduszami UE. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation i CAPM.

Doradca i konsultant z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Realizował projekty, w tym międzynarodowe i innowacyjne, dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsze projekty tworzył dla organizacji pozarządowych, potem rozpoczął współpracę także z sektorem biznesu. Współpracował m.in. z Agencją Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. czy Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o.o.


Bartosz Matylewicz

współpracownik zespołu


Bartosz Matylewicz

Wydział Marki Miasta

Bartosz Matylewicz

Naczelnik Wydziału Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, wcześniej Rzecznik Prasowy. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji publicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursów organizowanych przez Socjomanię.

Od lat związany z regionalnymi mediami. Pierwsze dziennikarskie szlify zdobywał w redakcji największego gazety regionalnej – Dzienniku Zachodnim. Jego teksty publikowane były także w prasie ogólnopolskiej, m.in. „Rzeczpospolitej”. Od 2008 roku pracuje w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego, którym obecnie kieruje. Miłośnik social media i nowych technologii.

Z samorządem terytorialnym związany od 2002 roku. W latach 2003 – 2008, jako trener i członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, organizował i prowadził szkolenia z zakresu działania samorządu terytorialnego.

Piotr Frączak

Ekspert ds. multiplikacji


Piotr Frączak

Społecznik, działacz sektora organizacji pozarządowych. Specjalista w obszarze teorii zorganizowanych działań społecznych oraz dialogu obywatelskiego. Prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek takich ciał dialogu, jak Komitet Umowy Partnerstwa czy Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – kontrola administracji publicznej. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu historii i praktyki działań organizacji obywatelskich i ekonomii społecznej, w tym takich publikacji książkowych, jak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej (2002) czy W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji (2013). 

 

Tomasz Hliniak

Ekspert Kluczowy ds. nadzoru architektoniczno-urbanistycznego


Tomasz Hliniak

Architekt i urbanista prowadzący własne biuro projektowe. Działa na terenie Aglomeracji Śląskiej. Autor różnorodnych projektów, brał udział w wielu konkursach architektonicznych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Filozofia). Celem jego pracy teoretycznej jest zgłębianie istoty współczesnego miasta. Miasto jest dla niego obrazem współczesnej cywilizacji i kultury.

 

Realizacja projektu rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej i Fabryki Pełnej Życia to wielowątkowy projekt. Jako Ekspert Kluczowy ze swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w sposób jak najpełniejszy rozpoznać ducha tego miejsca oraz wcielić w życie marzenia wielu co do stworzenia tętniącego życiem serca Dąbrowy Górniczej.

Dziękujemy za rejestrację!